Sklep z koszulkami RETROAGE!!! Kupuj?c koszulk? pomagasz op?aci? serwer!
koszulki
Obl??enie Opola, czyli wystawa "Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?"
WpisaĹ‚ Axi0maT   
środa, 29 października 2008 16:11
Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja Wystawa „Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?” ju? od pewnego czasu elektryzowa?a pó??wiatek maniaków gier. W ko?cu nadesz?a ta wielka chwila kiedy wyjecha?em do Opola na rozpocz?cie tej niezwyk?ej imprezy. Oto zapiski z mojej podró?y...


Wystawa „Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?” ju? od pewnego czasu elektryzowa?a pó??wiatek maniaków gier. W ko?cu nadesz?a ta wielka chwila kiedy wyjecha?em do Opola na rozpocz?cie tej niezwyk?ej imprezy. Oto zapis z mojej podró?y...

Przez ca?? Polsk?...
Na erdid wyruszy?em chyba jako pierwszy uczestnik tej wystawy. Ze wzgl?du na kiepskie po??czenie Koszalin-Opole zmuszony by?em wyjecha? ju? dzie? pr?dzej – 23 pa?dziernika o godzinie 19:35. Czeka?a mnie ostra przeprawa trwaj?ca niemal 8,5 godziny. Pierwszy etap stosunkowo krótki, bo do Stargardu Szczeci?skiego up?yn?? szybko, mi?o i przyjemnie. Zaopatrzony w GBA i gry po?yczone od ramzesa64, nawet nie zauwa?y?em kiedy musia?em przesi??? si? do drugiego poci?gu jad?cego w kierunku Opola. Trafi?em do przedzia?u z emerytami, wiec nie zwa?aj?c na ich „opowie?ci dziwnej tre?ci” zatopi?em si? na ca?ego w Advanced Wars. Wyra?nie przyda?o si? do?wiadczenie zdobyte w Battle Isle z Amigi, w którego gra?em przed laty, a który jest przecie? prekursorem wy?mienitej strategii na GBA. Po wielu godzinach monotonnej jazdy przyszed? jednak kryzys. Zm?czenie o godzinie 2 w nocy dawa?o o sobie zna? i pewnie bym usn??, ale postanowi?em zmieni? gr? na Wario Ware Inc. i dzi?ki ogromowi minigierek wymagaj?cych refleksu dotrwa?em do 3:50. Poci?g wjecha? na stacje do Opola.

Ostatnie przygotowania do wystawy
Na dworcu mimo wczesnej pory (lub pó?nej jak kto woli) czeka? ju? na mnie Gimiak. Krótkie przywitanie i kierujemy si? do samochodu. Do czasu zakwaterowania w hotelu z pozosta?ymi cz?onkami redakcji retroage.net Gimiak mia? mnie przetrzyma? u siebie w domu. Zrobili?my szybki kurs samochodem po mie?cie dzi?ki czemu mia?em okazje zobaczy? Opole w przepi?knej nocnej szacie w po?wiacie gwiazd. Niektóre miejsca robi? naprawd? niesamowite wra?enie. „Opolska Wenecja” jak zwyk?o si? nazywa? zabudowania po?o?one wzd?u? Odry, przepi?knie o?wietlone mosty i katedra, to elementy które zapad?y mi najbardziej w pami??. Po kilkunastu minutach byli?my u Gimiaka w domu i mimo opadaj?cych powiek da?em si? namówi? na przegl?dni?cie nagród ufundowanych przez Sony. Poka?ny kartonik cieszy? oczy i obaj zgodnie stwierdzili?my, ?e laureaci konkursu powinni by? zadowoleni. Jeszcze jeden rzut okiem na smycze i zaproszenia. Wszystko wykonane bardzo porz?dnie, daje pozytywne wra?enie pe?nego profesjonalizmu.

Jak si? jednak okazuje czeka nas jeszcze sporo pracy bowiem sprz?t, który zosta? ju? pr?dzej roz?o?ony w muzealnych salach nie posiada jeszcze ?adnych opisów. Mieli?my co prawda ju? pr?dzej gotowy artyku? o „historii konsol w pigu?ce”, ale nale?a?o jeszcze stworzy? charakterystyk? ka?dego sprz?tu z osobna. Pozosta?o niewiele czasu i szanse na opisanie wszystkiego by?y znikome. Mimo nacisków, Gimiak postawi? na swoim i przed godzin? 5 nad ranem zabrali?my si? za przygotowanie maksymalnie skróconych opisów konsol. Zako?czona praca zosta?a zwie?czona wypakowaniem konsoli Nintendo 64, na której stoczyli?my zaciek?? walk? w Mortal Kmbat Trilogy. Pocz?tkowa przewaga Gimiaka, który wygra? 4 pierwsze starcia (grali?my do 5 zwyci?stw), zosta?a szybko skorygowana i ostatecznie wygra?em 5 do 4.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Gimiak przygotowany do sesji w Mortal Kombat Trilogy o 5 nad ranem.


Podniesiony na duchu nie mia?em ju? ochoty na spanie, tym bardziej ?e na godzin? 8 byli?my ju? umówieni na ostatnie przygotowania w muzeum. Zabijam jeszcze paru pata?achów w Red Steel na Wii po czym zaczynamy powoli si? zbiera?. Szybkie ?niadanie, od?wie?enie si? po podró?y i z oczami „na zapa?kach” jedziemy do centrum Opola. Po drodze zawijamy do kiosku i kupujemy naj?wie?sze numery PSX Extreme i Neo Plus. Spoczn? w gablocie obok starych czasopism z lat 80-tych i 90-tych ubieg?ego wieku. Doskonale si? sk?ada bo w obu znajduj? si? ?wietne (cho? do?? krótkie) artyku?y o tematyce retro.

Doje?d?amy do muzeum i chwil? pó?niej jeste?my ju? w podziemiach gdzie znajduj? si? sale, w których ma si? odby? „nasza” wystawa. Od samego progu szcz?ka opada mi na pod?og?. Zdj?cia które dosta?em od Gimika na maila nijak maj? si? do tego co widz? przed sob?. Jest przepi?knie. Ca?kiem poka?ne gabloty wypchane s? najró?niejszym sprz?tem. Zabieramy si? od razu do pracy.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Gablota N64 w trakcie przygotowa?.


Ostatnie poprawki zajmuj? nam ponad 2 godziny. Wiele z gablot jest wype?nianych od nowa z powodu zmiany koncepcji. Cz??? z nich (SNES i Sega Mega Drive) zostaj? wr?cz przewrócone do góry nogami. Podczas uk?adania mam niepowtarzaln? okazj? zapozna? si? z eksponatami AdamaGilmore, który udost?pni? poka?n? liczb? unikalnych akcesoriów do Nintendo 64. Panasonic Q przyniesiony przez Y2K równie? powala na kolana swoim wygl?dem. ?adne zdj?cie z internetu nie jest w stanie odda? pi?kna wykonania tej konsoli.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Gimiak zabiera si? do uk?adania czasopism do gabloty.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Axi0maT dzielnie walczy z przygotowaniem Famicona do wystawy.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Katalogowanie tego wszystkiego mo?e przyprawi? o zawrót g?owy.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Axi0maT i jego ulubiona gablota. Koncepcja ustawie? w dziale Nintendo 64 z racji ilo?ci akcesoriów by?a kilkukrotnie zmieniana.


Dok?adamy ostatnie eksponaty, które przywioz?em ze sob? i które nie zdarzy?y za?apa? si? do paczki ze sprz?tem wysy?an? do Opola 2 tygodnie pr?dzej. Obok nas uwija si? Pani plastyczka. Pracowniczka muzeum ca?kiem nie?le daje sobie rade z plakatami i wszystko z minuty na minut? wygl?da coraz bardziej profesjonalnie.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Pani plastyczka z muzeum poradzi?a sobie wy?mienicie, ?eby nie powiedzie? "da?a czadu" :)


Nasze prace przerywa wiadomo?? o wywiadzie jakiego ma udzieli? Gimiak w regionalnym oddziale TVP o godzinie 14:30. Czas nagli, a my wci?? jeste?my jeszcze w proszku. Zabieramy si? wi?c do dalszej pracy. Nie mija pó? godziny kiedy pojawia si? telewizja. Gimiak nieprzygotowany, nieogolony – niczym Rumcajs, ale za to pe?en wigoru ju? czeka na udzielenie pierwszego wywiadu. Redaktorzy programu Kurier Opolski przygotowuj? materia? do g?ównego wydania wiadomo?ci. S? zachwyceni sprz?tem, który widz? w gablotach. Pani redaktor rozp?ywa si? w marzeniach na widok Amigi 500. Wspomina wy?mienit? gr? Super Frog od Team 17. Stare numery Secret Service równie? robi? na niej piorunuj?ce wra?enie. Patrzymy na siebie z Gimiakiem porozumiewawczo. Ju? wiemy ?e skoro jest telewizja i s? pierwsze osoby zafascynowane wystaw? to ju? odnie?li?my sukces. Nawet je?li przyjdzie niewiele osób to i tak przedsi?wzi?cie si? uda?o – wiadomo?? o wystawie dzi?ki mediom pójdzie w ?wiat. Ludzie z TV rozstawiaj? sprz?t i ju? po chwili Gimiak wypowiada si? do kamery. W tle wci?? trwaj? przygotowania. Panowie robotnicy wierc? dziury w ?cianach oraz instaluj? mocowania. Za nic maj? telewizj? i wyra?nie staraj? si? zag?uszy? wszystko co mówi do kamery Gimiak. Na moje szcz??cie podczas przelotu kamery po muzealnych salach udaje mi si? wpa?? w kadr z czego oczywi?cie jestem bardzo dumny.


Fragment wiadomo?ci z Kuriera Opolskiego, a w nim wzmianka o naszej wystawie


Po oko?o 30 minutach telewizja zwija si?, a my wracamy do prac. Troch? stara? i w ko?cu wszystko jest ju? ustawione. Ostatnie korekty podpisów do konsol i mo?emy odda? materia? do druku.

Na g??bokie wody
Wracamy do domu Gimiaka. Czeka na nas paczka, któr? dostarczy? kurier. Przesy?ka z Niemiec z Bochum daje nadzieje, ?e to Nintendo w??czy?o si? do sponsoringu w ostatniej chwili. Zawarto?? paczki potwierdza nasze przypuszczenia, agencja Sokrativ odpowiedzialna za reklam? Nintendo postanowi?a wesprze? nas przesy?aj?c nagrody i gad?ety. Jako?? i ilo?? porównywalna z tym co zaoferowa?o Sony, co nas bardzo cieszy i jedynie konsola Wii przeznaczona na nagrod? g?ówn? w konkursie, zdecydowanie odwraca uwag? od ca?ej reszty bonusów. Pora na chwil? odpr??enia. Relaksujemy si? przy gackowej wersji Soul Calibur 2. Krótki odpoczynek wie?cz? po?arciem tostów i pó?godzinn? drzemk?. W tym czasie Gimiak nastawia si? psychicznie do wywiadu w TV i przygotowuje mow? powitaln? na rozpocz?cie wystawy. Czas biegnie nieub?aganie – pozosta?y ostatnie 4 godziny do rozpocz?cia wystawy. Jedziemy do studia regionalnego oddzia?u TVP. Czekaj? ju? na nas. Gimiak ma by? go?ciem programu „Wszystko jasne”. Przedtem trafia jednak na sto?ek w garderobie gdzie jest pudrowany niczym niemowlak. Wyretuszowany mo?e spokojnie usi??? naprzeciwko prowadz?cego – Pana Leszka Myczki.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Gimiak vs Pan Leszek Myczka. Starcie przed kamerami.


Dwaj redaktorzy walcz? dzielnie przez ponad 10 minut. Obserwuje ich obu z re?yserki do której zosta?em zaproszony. Pocz?tkowa niepewno?? i trema Gimiaka znika z ka?d? kolejn? odpowiedzi?, a? w ko?cu Pan Myczka przyparty do muru wymi?ka i krzyczy „ci?cie!!!”. Zosta? zasypany trafnymi odpowiedziami naszego mistrza i musia? chwile pomy?le? nad nast?pnym pytaniem. Ogólnie Gimiak wyszed? obronn? r?k? cho? prowadz?cy wyra?nie chcia? si? odgry?? do samego ko?ca ;)


Program "Wszystko jasne" w którym wyst?pi? Gimiak.


Nadchodzi wsparcie
Po wywiadzie w TV udajemy si? na dworzec PKP aby odebra? reszt? cz?onków redakcji retroage.net. Ju? wcze?niej by?o wiadomo, ?e par? osób nie da rady dotrze? i ostatecznie sk?ad mocno si? ograniczy?. Odbieramy z poci?gu AdamaGilmore, TwilightMastera (znanego równie? jako desperation) i StormSa. Kurs samochodem przez Opole ubarwiony jest pogaw?dkami i opowie?ciami z podró?y. Ka?dy ma mnóstwo pyta? o wystaw? wi?c nawet nie zauwa?amy, ?e droga si? wyd?u?a z powodu blokady kilku ulic. W ko?cu docieramy na miejsce, w którym mamy zarezerwowany pokój. Hotel Baszta by? nasz? baza wypadowa i st?d prowadzili?my obl??enie Opola. Gimiak opuszcza nas, bowiem musi za?atwi? jeszcze par? spraw zwi?zanych z wystaw?. Chwil? czasu po?wi?camy na rozpakowanie si? i wymian? najró?niejszych rzeczy zwi?zanych w mniejszym lub wi?kszym stopniu z grami. Ka?dy przywióz? co? co interesuje innych. Ciekawostkom nie ma ko?ca. Z plecaków wyci?gane s? kolejne konsole. Ka?da jest dok?adnie ogl?dana. Przez nasze r?ce przewijaj? si? kolejno Nintendo 64, Sega Genesis, Atari Jaguar, Amiga CD32 i Sony PSP. Tego ostatniego przywióz? ze sob? Twilight i konsolka ma trafi? do gabloty jeszcze przed rozpocz?ciem wystawy. W?ród gier odnajduj? jeszcze Alien vs. Predator i Wolfenstein 3D na Atari Jaguar. Oba w BOXach 3xA w przepi?knym stanie kolekcjonerskim. Mia?y by? wykorzystane do grania w hotelu, ale wyszarpuje oba pudelka Twilightowi i pakuje razem z PSP do plecaka – b?d? sta?y w gablocie, to ju? postanowione. Ruszamy w drog? powrotn? na dworzec PKP poniewa? Gimiak nie ma mo?liwo?ci odebra? SoberaPL. Podejmujemy si? zadania mimo, ?e nie znamy miasta. Niemal na o?lep ruszamy przed siebie. Po drodze wyja?nia si? blokada ulic. Dzi? lokalny zespó? Odra Opole gra mecz. Mimo ?agodnego usposobienia policja bierze nas za kiboli dru?yny przyjezdnej i nie pozwala nam przej??. Musimy wybra? drog? okr??n?. W ko?cu spotykamy SoberaPL i jeszcze przed rozpocz?ciem wystawy udajemy si? na jedzenie do pobliskiego fast food’a.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Przodownicy pracy redakcji retroage.net (od lewej: SoberPL, TwilightMaster, StormS, AdamGilmore).


Ostatnie odliczanie do godziny zero
Docieramy do muzeum o 17:30. Przed drzwiami nie ma nikogo prócz naszej pi?tki. Do rozpocz?cia jest jeszcze co prawda pó? godziny, ale kolejne minuty przynosz? niepewno??. Czy impreza wypali? Czy w ogóle kto? przyjdzie? Przekazujemy Gimiakowi sprz?t od Twilighta i w napi?ciu oczekujemy na rozpocz?cie. W ko?cu 10 minut przed czasem otwarte zostaj? drzwi do muzeum. Wci?? nie ma nikogo prócz nas.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Pierwsi czekaj?cy na rozpocz?cie wystawy - widok z perspektywy Gimiaka.


Aby poprawi? sobie humor zaczynamy sobie ?artowa? na temat wystawy. Po chwili pojawiaj? si? jednak pierwsze osoby. SoberPL g?o?no odlicza liczb? przyby?ych 7, 8, 9... Humor nieco nam si? poprawia kiedy do muzeum wchodzi starsza Pani oko?o 70tki. Z naszych ust padaj? komentarze ?wiadcz?ce o tym, ?e nie wierzymy ?e przysz?a na nasza wystaw?. Z pewno?ci? w budynku s? te? inne wystawy i starsza Pani zamierza odwiedzi? jedn? z nich. Dla jaj zostaje jednak zaliczona w poczet przyby?ych 10, 11, 12... W krótkim czasie pojawia si? ca?kiem sporo ludzi i hol muzeum wype?nia si?. Punktualnie o godzinie 18 drzwi do sal z wystaw? „Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?” zostaj? oficjalnie otwarte. Nie ma ?adnego przepychania i ludzie kulturalnie „wlewaj?” si? do ?rodka. Pierwsze wra?enie rzuca ludzi od gabloty do gabloty. Wida?, ?e niektórzy wr?cz biegaj? jak oszo?omy tak jakby szukali tylko TEJ jednej konsolki. Po chwili jednak nieco si? uspokaja i ludzie zaczynaj? dok?adnie przygl?da? si? eksponatom. Zwiedzanie przerywa dyrektor muzeum, który oficjalnie otwiera wystaw? i przekazuje mikrofon Gimiakowi. Ten umiej?tnie wywi?zuje si? z zadania, bowiem bez zb?dnych ceregieli kilkoma zdaniami zara?a przyby?ych bakcylem retro. Informuje równie? o konkursach i nagrodach ufundowanych przez sponsorów: Nintendo i Sony, po czym oddaje muzealne sale do dyspozycji go?ci.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
S?ów kilka od dyrektora muzeum na rozpocz?cie wystawy.


W pierwszym rz?dzie przed samym Gimiakiem stoi starsza Pani, w któr? nie wierzyli?my. Jeste?my pod wra?eniem, ale czapki z g?ów zrywa fakt, ze zaraz po oficjalnym rozpocz?ciu zadaje naszemu szefowi pytania odno?nie Ameproda. Gimiak staje na wysoko?ci zadania i wida?, ?e udaje mu si? zaspokoi? ciekawo?? seniorki.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Przemówienie Gimiaka. Po lewej widoczna seniorka zainteresowana grami retro. Mamy nadzieje ?e za kilka lat jej dorównamy.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Szychy z muzeum.


Pojawiaj? si? kolejne pytania. Niektórzy z odwiedzaj?cych s? do?? dociekliwi, dlatego w tak szczególnych przypadkach na pomoc wzywani s? redaktorzy, którzy udost?pnili dane eksponaty. Istn? furor? robi kontroler do gry Densha De Go! 64 na Nintendo 64 i jego w?a?ciciel AdamGilmore ma przez pewien czas r?ce pe?ne roboty.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
AdamGilmore mia? pe?ne r?ce roboty. Tu akurat t?umaczy zasad? dzia?ania kontrolera do gry Densha De Go! 64

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Zbli?enie na niesamowity kontroler do gry Desha De Go! 64


Cz??? osób przykleja si? do szyby na widok Famicona z stacj? dysków magnetycznych. S?ycha? szepty „to do Pegasusa mo?na gry na dyskietkach wgrywa??”. Widok Game Boya wyposa?onego jednocze?nie w lup? z pod?wietleniem i g?o?niki stereo powali? nie jednego na kolana. Inne eksponaty równie? znalaz?y grono entuzjastów. Panasonic Q nie móg? narzeka? na brak powodzenia, podobnie jak stoj?ce na ?rodku pomieszczenia Amigi. Atari Jaguar wyposa?ony w do?? rzadki nap?d CD wyra?nie wywo?ywa? zdziwienie na twarzach graczy s?abiej zorientowanych w historii gier. Wszystko przebija jednak Virtual Boy. Ten wyj?tkowy eksponat przyci?ga jak magnes zwiedzaj?cych. Do?? szokuj?cy wygl?d sprawia, ?e daj? si? s?ysze? pojedyncze g?osy pow?tpiewania „czy to w ogóle s?u?y do grania?”. Po kilkunastu minutach pojawiaj? si? pierwsze komentarze. Jedni s? zachwyceni mnogo?ci? sprz?tu inni standardowo narzekaj?. „Nie ma gry GranTurismo na PlayStation i w ogóle co? ma?o gier na szaraka”, „Bez sensu, jest Commodore 16, a nie ma Commodore 64”, Nie ma pistoletu do Segi Saturn, a przecie? Virtua Cop to podstawa”, gdzie? w tle s?ycha? g?os jakiego? smarkacza-fanboya – „Ale z?om i tak PlayStation 3 jest najlepsze”. Szkoda, ?e niektórzy nie s? zbyt wyrozumiali i nie potrafi? doceni? tego co by?o zamiast doszukiwa? si? tego czego nie by?o. Zdecydowana wi?kszo?? by?a jednak nastawiona bardzo pozytywnie do wystawy. Gimiak przez wi?kszo?? czasu nie móg? si? uwolni? od rozmówców. Byli ludzie z radia i prasy, którzy swoimi pytaniami wycisn?li z niego siódme poty. Niestety na rozpocz?ciu nie pojawili si? ludzie z pism bran?owych, czym byli?my niezwykle zawiedzeni. Liczymy jednak, ?e pojawi? si? w pó?niejszym okresie zwabieni opiniami, które niczym grzyby po deszczy zacz??y pojawia? si? na internetowych portalach.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Gimiaczek udziela wywiadu dla radia.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Gimiak udziela wywiadu redaktorowi Gazety Wyborczej.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Troszk? sobie podyskutowali, ale warto by?o. Artyku? w Gazecie Wyborczej z dnia 28-10-2008 okaza? si? naprawd? ?wietny.


Wracaj?c do samych wydarze? z wystawy nadmieni? nale?y, ?e w drugiej jej cz??ci odwiedzaj?cy skupili si? na tablicach z artyku?em „historia konsol w pigu?ce”. Tekst do?? skrótowo i pobie?nie traktuje o ka?dej z generacji konsol dlatego znów da?y si? s?ysze? pojedyncze g?osy niezadowolenia. Jednym tekstu by?o ma?o, a dla innych by? za d?ugi, bo wspomina? o niemal wszystkich licz?cych si? konsolach w ostatnich 30 latach. Zdarzali si? i tacy którzy doszukali si? w tek?cie literówek, co napawa?o ich dum?, ?e je odnale?li. Da?o si? te? s?ysze? uwagi, ?wiadcz?ce o niewiedzy u?ytkowników jak np. czepianie si? nazwy nap?du GD-ROM w konsoli Sega DreamCast i sugerowanie, ?e jest tam literówka, a wi?c powinna pojawi? si? w tym miejscu nazwa CD-ROM (co oczywi?cie nie jest prawd?). Ostatni etap wystawy przybra? form? „dyskusji w kó?eczkach”, w których fani rozmawiali ze sob? o historii elektronicznej rozrywki. Dominowa?y raczej sentymentalne wspomnienia i z rzadka da?o si? s?ysze? co? o obecnej generacji lub o tym co dopiero nas czeka. W tym momencie nasz? uwag? przyku?a niepozorna posta?, która zdawa?a si? snu? za nami od pewnego czasu. W?drowa?a naszymi ?ladami od gabloty do gabloty, ale wyra?nie nie mia?a odwagi do nas si? odezwa?. Szpiegiem okaza? si? by? Mejs – moderator naszego forum (wci?? w trakcie przebudowy i poprawek). Do??czy? do nas równie? jeden z bywalców forum i w?a?ciciel wspania?ego Panasonic Q w jednej osobie – Y2K, oraz jego brat ElGigante, który równie? jest kolekcjonerem. Liczne rozmowy uprzyjemnia? szwedzki stó? obficie zastawiony chipsami i sokami.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
T?um buszuj?cy po muzealnych salach.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Obl??enia ci?g dalszy.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Y2K podziwia Ameproda. Pewnie si? zastanawia czy nie zamieni? swojego Panasonica Q na jedyn? polsk? konsol? :D

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
StormS w wy?mienitym humorze. Wystawa zdecydowanie przypad?a mu do gustu.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Pikachu cieszy? si? wi?kszym powodzeniem u kobiet ni? Gimiak ;)

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
By?o co ogl?da? i o co si? pyta?. Redaktorzy dzielnie udzielali wyczerpuj?cych odpowiedzi.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Rozmowy na temat wystawy (od lewej StormS, TwilightMaster, AdamGilmore, Mejs).


W muzeum sp?dzili?my niemal 2 godziny, a po wyj?ciu postanowili?my skierowa? swe kroki w kierunku najbli?szego pubu. Mocna grupa 9 rasowych kolekcjonerów, która „odnalaz?a si?” w muzeum postanowi?a wspólnie zaimprezowa?, a fina?em by?o zawini?cie do Hotelu Baszta, gdzie do pó?nych godzin nocnych grali?my na konsolach racz?c si? przy tym wod? ognist? i innymi trunkami procentowymi. Wydarzeniem wieczoru by?o wys?anie Twilighta do sklepu po jedzenie. Jego wyj?cie zaowocowa?o prawdziwie unikatow? kolekcja chipsów na sum? 40pln. Ciekawostk? pozostaje fakt, ?e sprzedawca sklepu „?abka” by? do samego ko?ca ?wi?cie przekonany, ?e jest okradany z tych smakowitych przek?sek.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Po wystawie ma?y wypad do pubu (od lewej SoberPL, Mejs, Axi0maT, StormS).

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Elita konsolowa przy piwku (od lewej AdamGilmore, TwilightMaster, ElGigante).Ojcowie sukcesu
Poranek dnia nast?pnego by? niezwykle trudny. Wszechobecny ból g?owy nauczy? nas, ?e sobota b?dzie dniem trze?wo?ci. Nie by?o jednak wymówek i ca?a czwórka usiad?a dzielnie do konsoli. Kolejno przewija?y si? ISS 2000, GoldenEye, Mario Kart 64, Turok 2, Mortal Kombat 4... Po drodze stoczyli?my walk? z obiadem w postaci pizzy i do godziny 14 mieli?my przerobione ju? ok. tuzin gier multiplayer na Nintendo 64 i Amig? CD32, która niestety odmówi?a wspó?pracy z telewizorem. Popo?udnie sp?dzili?my na zwiedzaniu Opola, po którym oprowadzi? nas Gimiak. Zaliczyli?my ratusz, rynek, amfiteatr, wie?? piastowsk?, katedr? i par? innych mniej znacz?cych obiektów.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Zm?czeni po pe?nym wra?e? piatku, ale gotowi na zwiedzanie Opola.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Na Opolskim rynku (Od lewej TwilightMaster, AdamGilmore, StormS, Axi0maT).

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
W lo?y VIP'ów w Opolskim Amfiteatrze (od lewej Gimiak, AdamGilmore, StormS, TwilightMaster, Axi0maT).

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Uwierzcie mi na s?owo - transmisje w telewizji z festiwalów odbywaj?cych si? w opolskim amfiteatrze nijak maj? si? do tego zobaczyli?my na w?asne oczy.


W trakcie zwiedzania Gimiak przekaza? nam niezwykle istotn? informacj? jak? by?y statystyki odwiedzin wystawy. W dniu inauguracji wystawy „Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?”, Muzeum ?l?ska Opolskiego odwiedzi?o 270 osób, a dnia nast?pnego przez pierwsze 3 godziny otwarcia, zwiedzaj?cych by?o ju? 140. Informacja bardzo nas ucieszy?a bowiem potwierdzi?o to, ?e impreza w pe?ni si? uda?a i osi?gn?li?my zamierzony cel. Mieli?my równie? przyjemno?? zobaczy? materia? nakr?cony przez TV, który zosta? wyemitowany w dniu otwarciu wystawy. Pe?en profesjonalizm. Jako ojcowie sukcesu postanowili?my odetchn?? i odpr??y? si?. Reszta dnia up?yn??a nam na b?ogim lenistwie i wspólnym graniu w hotelu. Do??czy? do nas Y2K, z którym debatowali?my i grali?my do upad?ego.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Walka multiplayer w hotelowym zaciszu.

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
Sesja w Micro Machines 64 Turbo - TwilightMaster i StormS walcz? razem w druzynie na jednym padzie. (od lewej AdamGilmore, StormS, TwilightMaster, Y2K).Powrót
Niedzielny poranek by? chwil? wyczekiwania na odjazd. Konsolki by?y ju? spakowane i ograniczyli?my si? do rozmów. Rozjechali?my si? do domów zadowoleni ze wspólnie sp?dzonego weekendu i wyczerpani grami. Przez te kilka dni przespa?em zaledwie 11 godzin i oczy klei?y mi si? jakby by?y posmarowane butaprenem. Mimo to dzielnie znios?em podró? poci?giem katuj?c mojego Game Boya Advance grami Donkey Kong 3 i Wario Ware Inc. U skraju wyczerpania w ko?cu zobaczy?em tablice Koszalin. Poci?g wjecha? na peron i ju? po chwili sta?em na peronie.

Chwila refleksji
Wci?gn??em g??boko ?wie?e powietrze i poczu?em zapach morza. By?em w domu. Wróci?em z jednej strony szcz??liwy, ale g??boko w duszy wiedzia?em, ?e tak naprawd? moje miejsce jest gdzie? tam, dziesi?tki kilometrów st?d. Tym miejscem jest wystawa „Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?”, która przez te kilka dni by?a moim drugim domem. Nie omieszka?em zabra? cz?stki jej ze sob?. W ko?cu to wydarzenie bez precedensu – pierwsza taka wystawa w Polsce. Czego? takiego jeszcze nie by?o. Mo?e oczy ca?ego ?wiata nie by?y w tych dniach zwrócone na Opole, ale my byli?my w?a?nie tam, a nie gdzie indziej. Na miejscu. W muzeum. Byli?my naocznymi ?wiadkami tych wydarze? i cz??ci? tego co si? dzia?o, dlatego te kilka dni pozostanie w naszej pami?ci na zawsze.


Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja

Elektroniczna rozrywka dawniej i dzi?, erdid, wystawa w Opolu, retroage.net, Gimiak, redakcja
 

Komentarze  

 
#1 LukE 2008-10-29 17:14
 
 
#2 Snake 2008-10-29 17:25
Bardzo dobrze napisana relacja - przyjemnie si? czyta no i przede wszystkim mo?na si? dowiedzie? co si? w?a?nie omin??o. Zdj?cia te? w porz?dku.
Ehh... Jak ja ?a?uje, ?e nie mog?em tam by?.
 
 
#3 ramzes64 2008-10-29 17:43
 
 
#4 Storms 2008-10-29 18:28
Naprawd? kto nie by? niech ?a?uje. Wypad by? tak udany ?e jedyn? sentencj? jaka przychodzi mi na my?l jest "Szcz??liwi czasu nie licz?". A w sobote mieli?my do tego godzinke gratis :D

Co do artyku?u powiem ?e jest rewelacyjny. Najwa?niejsze aspekty naszej pielgrzymki zosta?y zawarte. Szczypta humoru przez co prac? czyta si? naprawde przyjemnie.

A? wracaj? wspomnienia z tamtych dni. ;-)
 
 
#5 ramzes64 2008-10-29 19:16
zauwa?yli?cie jaka dziewczyna ma koszulke na tym zdj?ciu ;-)

http://www.retroage.net/images/stories/artykuly/oblezenie_opola/erdid_43.jpg

prawie jak logos retroage
 
 
#6 Axi0maT 2008-10-30 03:32
 
 
#7 Antares 2008-10-30 06:00
 
 
#8 admin 2008-10-30 06:02
 
 
#9 Axi0maT 2008-10-30 07:19
Spoko Gimiaczku. Mortal Kombat z wynikiem 6:1 pewnie Cie urzadza. To nic ze bylem tak nawalony ze ledwie moglem siedziec i trzymac padzika w rekach... Liczy sie wynik ;-)
O kolejnej edycji wystawy proponuje pogadac za jakis czas. Ta obecna jeszcze sie nie skonczyla, a wy juz niczym producenci gier - chcecie robic sequel :P
 
 
#10 admin 2008-10-30 08:14
 
 
#11 ramzes64 2008-10-30 14:53
Warszawa, Pozna?, Wroc?aw

Wroc?aw odpada - bo to prawie to samo miejsce - nadal daleko

Pozna? - bliziutko ;-)

Warszawa - po drodze do rodziny - wiec te? pasuje.

skre?lam Wroc?aw i czekam na "sequel" ;-)
 
 
#12 LukE 2008-10-30 15:37
 
 
#13 antari 2008-10-30 16:07
 
 
#14 ramzes64 2008-10-30 18:10
Krakow to nadal poludnie - drugi KONIEC POLSKI - druga wystawa powinna byc gdzies blizej domu - a wszyscy wiemy, gdzie jest dom. Nad morzem ;-)
 
 
#15 abrasante 2008-10-30 19:09
 
 
#16 LukE 2008-10-31 14:50
''Krakow to nadal poludnie - drugi KONIEC POLSKI''

Niestety ale nie patrzysz na to z oka drugiej osoby. Mo?e dla Ciebie do daleko a dla innych nad morzem to drugi koniec Polski
 
 
#17 LukE 2008-10-31 14:59
 
 
#18 Senshu 2008-10-31 16:18
nie moglem sie pojawic na w dniu rozpoczecia, a szkoda, bo z relacji wynika ze bylo naprawde fajnie -_-
btw co z forum ?
 
 
#19 antari 2008-10-31 17:23
 
 
#20 admin 2008-11-01 07:48
 
 
#21 Kiba 2009-01-20 07:30
 
 
#22 klodson 2010-05-18 22:57
 
 
#23 Axi0maT 2010-05-19 09:36
Niestety ostatnia impreza w Krakowie "Retro PC Show" na ktorej wbrew nazwie byly rowniez konsole, pokazala ze nie warto udostepniac odwiedzajacym sprzetu do grania, bo najzwyczajniej w swiecie zostanie to rozpieprzone przez jakiegos pajaca. Niestety wiele z okazow ktore byly na wystawie ERDiD sa tak wiekowe i unikalne ze sam ich nie uzywam, a co dopiero mialbym je udostepniac do zabawy dla odwiedzajacych. Egzemplarzy do grania i standow od sponsorow nie bylo wiec wyszlo tak jak wyszlo.
 
 
#24 DizzyX 2010-07-12 15:51
Po raz kolejny przegl?dam ten artyku?... jestem pod wra?eniem i zapytam... jakie? plany na kolejne wystawy pod tym "szyldem" ? :-)
 
 
#25 Axi0maT 2010-07-13 09:06
DizzyX - Fajnie by bylo, ja jestem jak najbardziej na TAK, ale procz tego ze do tego trzeba naprawde mocnej ekipy (a ostatnie ERDiD pokazalo ze chyba takowa juz mamy), to jednak jest to spore wydarzenie organizacyjne. Przede wszystkim potrzebna jest lokalizacja - jakies spore miasto - Warszawa, moze Poznan lub Krakow. Trzeba tam miec jedna osobe na miejscu przez pare miesiecy zeby dograla wszystko na tip top. Takie wydarzenie jest rowniez kosztowne - ostatnim razem zarabialo muzeum, a mu odwalilismy totalna akcje charytatywna dostarczajac sprzet na wlasny koszt, itd, itd, itd. Jesli ktos ma koncepcje, pomysl i moglby sie podjac wspolorganizowa nia takiego wydarzenia, to z pewnoscia serwis retroage podejmie wyzwanie i ERDiD 2 bedzie mialo miejsce. Wiemy juz ze zaprzyjaznione serwisy (przede wszystkim AtariOnline) wspieralyby nas w tej akcji. Wazne jest tez wsparcie medialne, ktore ostatnim razem mocno nawalilo (pojawili sie tylko nieliczni). Do tego dochodzi sponsoring - w przypadku takiego Microsoftu trzeba poinformowac ich ROK PRZED IMPREZA, aby uwzglednili to w planach - tak nam przynajmniej dano do zrozumienia ostatnim razem. Na chwile obecna priorytetem jest zmiana wygladu serwisu. Jak juz bedziemy wygladac powazniej to i bedzie szansa na to ze wsparcie z zewnatrz bedzie powazniejsze, a co za tym idzie organizacja ERDiD 2 bedzie latwiejsza.
 

Zaloguj

Aktualnie online

Brak

Kalendarz imprez

Poprzedni miesiąc Grudzień 2021 Następny miesiąc
P W Ĺš C P S N
week 48 1 2 3 4 5
week 49 6 7 8 9 10 11 12
week 50 13 14 15 16 17 18 19
week 51 20 21 22 23 24 25 26
week 52 27 28 29 30 31

Ostatnio komentowane


© 2006-2021 Retroage Wszystkie prawa zastrzeĹĽone.
Materiały graficzne prezentowane na łamach www.retroage.net należą do odpowiednich im twórców i zostały użyte w celach informacyjnych.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
 
Game Boy Forever - Portal polskiej sceny Game Boy Atari Online - strona polskiej społeczności miłośników komputerów Atari / polish Atarians community website Mario City - wszystko o Mario!!! EMU-NES PL... wszystko o legendarnych konsolach NES / Famicom / Pegasus Amiga - Polski Portal Amigowy strefaPSX-wszystko o PlayStation i nie tylko Wiadomości ze świata Niebieskich RetroKomp / LOAD:ERROR:2013 DKiG Dawne Komputery i Gry - O imprezie RPG Maker - Zasoby, Gry, Porady i Skrypty - Tsukuru Archive Fighting Korner... o biciu po mordach GrajPoPolsku - portal autorskich spolszczeń gier i gamehackingu MWRC - Wszystko o serii Resident Evil squarezone.pl final fantasy, chrono cross, chrono trigger Ogród Balamb - spolszczenie Final Fantasy VIII na PC i PlayStation Mazemod is a web radio dedicated to amiga & tracker music culture streaming various styles of computer electronic music from the demoscene & computer art subculture. XboxArcade - Najszybciej rozwijające się forum o konsolach Xbox w Polsce! Stare Komputery - Strona z licznymi informatycznymi eksponatami EXEC - MAGAZYN UŻYTKOWNIKÓW KOMPUTERÓW AMIGA